قائمشهر، ابتدای جاده بابل، پشت میدان بار قائم، تلار ۴۹